Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Samenvatting
Onze werkwijze is op basis van no-cure-no-pay. Als de WOZ-beschikking wordt aangepast, betaalt de overheid een vergoeding. Deze vergoeding dient u aan ons over te maken.

Als er andere vergoedingen worden toegekend – bijvoorbeeld een dwangsom wegens niet-tijdig beslissen – dient u ook dat bedrag aan ons over te maken. Als uw zaak niet wordt gewonnen (het bezwaar of beroep wordt afgewezen), brengen wij geen kosten in rekening: ‘no cure, no pay’.

Wij zijn een bedrijf. Wij zijn daarbij afhankelijk van de wettelijke vergoeding om te kunnen blijven bestaan en cliënten te kunnen bijstaan. Als u ons de mogelijkheid ontneemt uw WOZ-beschikking aan te vechten, dan kunnen wij geen geld verdienen. Daarom zijn de volgende zaken van belang:

 • U mag de opdracht (het aanmelden van uw WOZ-beschikking) niet tussentijds intrekken;
 • U bent verplicht een door op uw rekening (of een derde) ontvangen proceskostenvergoeding, dwangsom (bij niet-tijdig beslissen) of welke vergoeding dan ook, tijdig aan ons over te maken. Deze verplichting geldt ook indien u niet de geadresseerde van de beschikking bent, of een proceskostenvergoeding dan wel dwangsom bij niet-tijdig beslissen wel is toegekend, maar feitelijk nog niet is overgemaakt of ontvangen.
 • U moet meewerken aan een verzoek om nadere informatie te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan het (alsnog) correct invullen van de volmacht of tot het overleggen van bepaalde stukken, zoals een WOZ-beschikking;
 • U moet de aanslag altijd tijdig betalen. Als u uw WOZ-aanslag/ WOZ-beschikking bij ons indient, zorg dan altijd dat u die aanslag tijdig betaalt. Vaak kan dit bij de gemeente of belastingsamenwerking in termijnen;
 • U mag geen andere gemachtigde inschakelen of eerst zelf brieven schrijven of overige stukken indienen.

Als u zich aan deze afspraken houdt beloven wij geen kosten in rekening te brengen. Wij helpen u dan volledig op basis van no-cure-no-pay.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten, aanbiedingen, of enig andere op rechtsgevolg gerichte handelingen tussen WOZ-Adviseurs & Deskundigen (en al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn of waren met inbegrip van hun erfgenamen of die bij de uitvoering van enige opdracht door de opdrachtnemer worden ingeschakeld) en een opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer beslist naar haar oordeel of het zinvol is om in bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie te gaan. Gemachtigde is bevoegd om een procedure niet voort te zetten indien dit naar haar oordeel niet zinvol is.
 3. De opdrachtgever is verplicht alle benodigde bescheiden, inlichtingen en gegevens nodig voor het uitvoeren van deze overeenkomst aan de gemachtigde te verstrekken die mede op basis van de toepasselijke regelgeving en deze overeenkomst kunnen worden verlangd, nodig geacht worden of van belang zijn.
 4. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding schuldig welke volgens het puntensysteem AWB wordt vastgesteld.
 5. Als een opdracht door opdrachtnemer, op basis van ‘no cure, no pay’ wordt uitgevoerd, worden door opdrachtgever, zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van opdrachtnemer, geen beslissingen genomen, dan wel uitlatingen gedaan aangaande ingestelde bezwaar- of beroepsprocedures bij een (overheids)orgaan, die van invloed kunnen zijn op (de uitkomst van) de ingestelde procedures. Hieronder valt onder meer het doen van uitlatingen of nemen van beslissingen terzake schikkingen of het intrekken van een procedure. Als opdrachtgever hiermee in strijd handelt, vervalt de ‘no cure, no pay’ overeenkomst en dienen de door opdrachtnemer gemaakte kosten, waaronder tevens een vergoeding voor de werkzaamheden, die zijn verricht tegen het op dat moment geldend uurtarief vermeerderd met BTW, geheel door de opdrachtgever te worden vergoed.
 6. Ter verkrijging van een proceskostenvergoeding is opdrachtnemer gerechtigd (gerechtelijke) procedures op te starten. Opdrachtgever verleent hiertoe bij voorbaat medewerking.
 7. Als opdrachtnemer schade lijdt die het gevolg zijn van handelingen van opdrachtgever, in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden, vervalt de ‘no-cure-no-pay’-afspraak en is opdrachtgever aan opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd.
 8. Indien de gemeente een vergoeding betaalt aan opdrachtgever, op grond van de Wet Dwangsom, welke voortvloeit uit een actie van de opdrachtnemer, komen de gelden die uit die dwangsom(men) voortvloeien ten gunste van de opdrachtnemer.
 9. Opdrachtgever is verplicht, binnen 30 dagen, na een beslissing van de gemeente, Rechtbank, Hof of Hoge Raad, waarin een betaling, conform artikel 4 of artikel 8 van onderhavige algemene voorwaarden, wordt gedaan, deze over te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim bij gebreke hiervan. Een ingebrekestelling is niet vereist. Vanaf dat moment is de wettelijke rente door opdrachtgever verschuldigd alsook de eventueel dan door opdrachtnemer te maken (gerechtelijke) kosten teneinde het bedrag te incasseren.
 10. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, dat in het betreffende geval overeenkomt met de voor die overeenkomst te berekenen vergoeding. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin, wordt ook een nalaten begrepen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen twee weken na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Indien vaststaat dat de opdrachtgever de opdrachtnemer ten onrechte aansprakelijk heeft gesteld dan komen de kosten, die de opdrachtnemer heeft gemaakt, teneinde de aansprakelijkheid te onderzoeken of zich te verweren (al dan niet door inschakeling van derden), volledig voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor enige vorm van schade voor zover het direct gederfd belastingvoordeel betreft, met een strikt maximum ter hoogte van de vergoeding, die opdrachtnemer – op basis van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht – voor de betreffende opdracht, uitgaande van de door opdrachtnemer verrichte proceshandelingen, had kunnen ontvangen, met dien verstande dat met “direct gederfd belastingvoordeel” wordt bedoeld dat het enkel belasting betreft waarvoor men op de WOZ-beschikking is aangeslagen. De voor vergoeding in aanmerking komende schade is dus beperkt tot het bedrag dat zou zijn gekort op de oorspronkelijke WOZ-aanslag, indien de fout niet was gemaakt, met een maximaal beloop ter hoogte van de mogelijk te verkrijgen proceskostenvergoeding.
 11. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten en op alle rechtsverhoudingen van de opdrachtnemer met derden. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
 12. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is aanvaard.
 13. Een opdracht kan pas door opdrachtnemer worden aangenomen, nadat de opdrachtnemer een door opdrachtgever getekende overeenkomst van opdracht en de machtiging heeft ontvangen, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
 14. Bij onjuistheid, onvolledigheid, niet tijdige of niet duidelijke levering van de benodigde informatie kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die hieruit voortvloeit. Tevens kan opdrachtnemer de uit de vertraging of onjuistheid redelijkerwijze volgende extra werkzaamheden in rekening brengen bij opdrachtgever. 
 15. Het staat een opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door hem aan te wijzen collega’s en personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 16. De opdrachtnemer is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor fouten of tekortkomingen van derden wordt uitgesloten. Opdrachtnemer heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen te aanvaarden.
 17. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. De door de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als een inspanningsverplichting. Zij zal betrachten het voor de opdrachtgever beste resultaat te behalen maar kan daarop geen garantie geven. 
 18. De opdrachtgever vrijwaart een opdrachtnemer voor en tegen alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en zal opdrachtnemer schadeloos stellen ter zake dergelijke aanspraken en rechtsvorderingen. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer de kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.
 19. Ten opzichte van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en de eventuele derden, die de opdrachtnemer heeft ingeschakeld, bedraagt de verjaringstermijn, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 14 dagen.
 20. Betaling van de declaratie dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn. Indien betaling niet binnen de termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is de opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien de opdrachtnemer over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een cliënt, die in verzuim is, komen de kosten van de buitengerechtelijke incasso welke tenminste 15% van die vordering zullen bedragen, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliënt.
 21. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 22. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.