FAQ

Veelgestelde vragen

Als je een beroepsmatig juridisch adviseur inschakelt om namens u de bezwaar-en/of beroepsprocedure tegen de WOZ-beschikking te voeren, kan deze in het bezwaarschrift verzoeken om toekenning van een kostenvergoeding. Indien de beschikking wordt verminderd, is de gemeente verplicht de door jou gemaakte kosten op grond van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht te vergoeden. Wijst de gemeente het bezwaarschrift af, dan neemt WOZ-Adviseurs de gemaakte kosten volledig voor haar rekening.


WOZ-Adviseurs is deskundig op het gebied van de Wet WOZ. Met onze bedrijfsvoering kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen jouw WOZ-waarde. De Registertaxateurs hebben daarnaast inzage in alle verkochte woningen in uw gemeente. Met onze deskundige hulp sta je bovendien vele malen sterker in je bezwaar.


WOZ-Adviseurs kan tegen alle onroerende zaken bezwaar maken. Je kunt denken aan eigen woningen, recreatiewoningen, garageboxen, (bouw)grond en bedrijfsobjecten.


Na uw aanmelding stelt één van onze juridisch adviseurs een bezwaarschrift op. Ter onderbouwing van de waarde stelt een Registertaxateur in de meeste gevallen een officieel taxatierapport op. Na indiening van het bezwaarschrift heeft de gemeente tot uiterlijk 31 december de tijd om een uitspraak op het bezwaarschrift te doen, maar kan deze termijn nog met 6 weken verlengen tot medio februari van het jaar na het instellen van het bezwaar. Vaak kun je echter een besluit verwachten binnen enkele maanden. Wij verzoeken jouw Gemeente altijd (een afschrift van) het definitief besluit ook direct aan jou te zenden.


Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting van een bepaald kalenderjaar is de WOZ-waarde van het voorafgaande kalenderjaar van toepassing, dus de waarde die vorig jaar al is bepaald.


Als de gemeente niet tegemoet komt aan het bezwaarschrift, kan WOZ-Adviseurs beroep aantekenen bij de Rechtbank.


Zeker! Als je in de loop van het jaar eigenaar wordt of bent geworden, zal de WOZ-waarde met een speciaal verzoek opgevraagd kunnen worden bij de gemeente. Er komt dan een nieuwe beschikking waartegen bezwaar mogelijk is. Wij kunnen deze voor je opvragen zodat je ook nog bezwaar kunt maken tegen deze waarde en kan profiteren van alle fiscale voordelen. Ga hiervoor naar de pagina ‘Aanmelden’.


Ja, ook de beroepsprocedure (beroepschrift) kan WOZ-Adviseurs verzorgen. Je kunt je op de normale wijze aanmelden.


Elk jaar ontvang je een nieuwe WOZ-waarde. Er moet dus voor elk jaar dat je het niet eens bent met de WOZ-waarde (apart) bezwaar worden aangetekend. Je kunt je wederom aanmelden voor een procedure voor een ander belastingjaar, zodat wij ook voor een ander jaar bezwaar voor je kunnen maken. Als het gaat om een WOZ-waarde van enig voorafgaand jaar geldt dat bij meerdere eigenaren van één pand (bijvoorbeeld de eigen woning van u en uw partner) gemeenten de aanslag altijd opstellen ten name van één persoon. De mede-eigenaar (stel uw partner) heeft echter ook een fiscaal belang op grond van de ‘oude’ aanslag bij de WOZ-waarde (bijvoorbeeld het eigenwoningforfait in de eigen aangifte), zodat er voor uw partner opnieuw een WOZ-beschikking aangevraagd kan worden. En wij alsnog voor u bezwaar kunnen aantekenen tegen die ‘oude’ WOZ-waarde.


Wij maken bezwaar voor u tegen uw WOZ-waarde waardoor het niet nodig is een voorbeeldbrief te sturen. Wij laten gelijktijdig ook meestal een taxatierapport maken, dat is opgesteld door een Registertaxateur. Je kunt je eenvoudig aanmelden op de pagina ‘Aanmelden’.


In dat geval kan WOZ-Adviseurs eveneens de WOZ-waarde controleren. Wij maken voor jou bezwaar mét meestal een taxatierapport om lagere successierechten/erfbelasting te realiseren. Ga hiervoor naar de pagina ‘Aanmelden’.